Skontaktuj się z nami:

 727 456 954  

zapraszamy@sprytneglowki.pl  

Wykonanie JL, zapoznaj się z naszą polityką prywatności. 

Akademia Ja

Accelium

logo sprytne główki

Wspieramy rozwój emocjonalny 
Uczymy technik skutecznego myślenia i działania 

Regulamin sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy („Sklep”), dostępny pod adresem: sprytneglowki.pl należy do Magdaleny Markiewicz, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Sprytne Główki, adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Przytulna 3, 05-506 Władysławów, posiadającą numer NIP 894-258-23-83, REGON 381406126, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej („Sprzedawca”).
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2 Definicje

 1. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 2. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności liczby produktów.
 5. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sprytneglowki.pl/sklep
 8. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 9. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia.

 

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 1. Dane do kontaktu ze Sprzedawcą:
  1. Numer telefonu Sprzedawcy: 727 456 954
  2. Adres e-mail Sprzedawcy: zapraszamy@sprytneglowki.pl
  3. Adres Sprzedawcy: ul. Przytulna 3, 05-506 Władysławów
 2. Nazwa i numer rachunku bankowego Sprzedawcy:
  Sprytne Główki Magdalena Markiewicz
  93 1140 2004 0000 3102 7805 5736
 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 4. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9-18.

 

§ 4 Informacje ogólne

 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, Klient może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klientów.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do składania Zamówienia oraz dokonania zakupu w Sklepie, niezbędne są:
  1. urządzenie z dostępem do sieci Internet wraz z odpowiednim systemem operacyjnym (np. MS Windows, iOS, Android),
  2. przeglądarka internetowa (Firefox, Edge, Chrome),
  3. posiadanie aktywnego adresu e-mail oraz numeru telefonu
  4. włączona obsługa plików cookies.
 4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu bez zakładania Konta.
 5. Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.
 6. Wszystkie ceny Produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto w złotych polskich.
 7. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta, w tym posiadaną przeglądarką internetową.

 

§ 5 Składanie zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia, Klient zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  1. wybrać Produkt lub Produkty będące przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć „Zamawiam”,
  2. z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Dalej”,
  3. podać adres do wysyłki zamówienia oraz dane do faktury,
  4. wybrać metodę płatności za zamówienie i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 6 ust 3.
  5. zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Klient akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
  6. kliknąć w przycisk „Złóż zamówienie”.
 2. Z chwilą kliknięcia w przycisk „Złóż zamówienie”, między Klientem a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów objętych zamówieniem.

 

§ 6 Formy dostawy i metody płatności

 1. Zakupione produkty mają charakter niematerialny i nie podlegają tradycyjnej dostawie. Wysyłka ma charakter elektroniczny (za pośrednictwem podanego przez Klienta adresu email).
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  2. Płatności elektroniczne, za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.
 4. Jeśli Klient wybrał metodę płatności za Zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl , po kliknięciu w przycisk „Złóż zamówienie” Klient zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Klient zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 5. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 

§ 7 Realizacja Zamówienia

 1. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia zgodnie z procesem opisanym w § 5 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przystąpienia do jego realizacji.
 2. Szczegóły i sposób realizacji Zamówienia będą każdorazowo komunikowane Klientowi wraz z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia, o którym mowa w ustępie powyżej.
 3. Czas realizacji Zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie Produktu.
 4. Jeśli Zamówienie obejmuje więcej niż jeden Produkt, standardowym czasem realizacji Zamówienia jest najdłuższy termin podany w opisie Produktu wchodzącego w skład Zamówienia.
 5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczony jest od chwili dokonania płatności za Zamówienie.
 6. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą wysłania go na adres e-mail wskazany w Formularzu Zamówienia Klienta.
 7. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na numer telefonu komórkowego Klienta, wskazany w Formularzu Zamówienia, potwierdzenie realizacji Zamówienia.

 

§ 8 Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu Konsumentowi.
 2. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 12. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 13. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 4. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 9. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 10. dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 

§ 9 Odpowiedzialność za wady i reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:
  1. żądać wymiany Produktu na wolny od wad,
  2. żądać usunięcia wady,
  3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 4. Jeśli Klient stwierdzi wadę Produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę.
 5. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz roszczenie Klienta związane ze stwierdzoną wadą Produktu.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w okresie 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
 7. Klient, który wykonuje uprawniania z tytułu rękojmi, może na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Produkt na adres Sprzedawcy, podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 8. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

 

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej ttp://www.uokik.gov.pl.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl – w szczególności pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 5. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 11 Dane osobowe Klienta

 1. Administratorem danych osobowych Klienta, zbieranych za pośrednictwem Sklepu, jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane za pośrednictwem Sklepu w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administrator
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.
 5. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  1. ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),
  2. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),
  3. rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w prawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).
 7. Klientowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:
  1. wglądu do swoich danych osobowych,
  2. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest integralną częścią zawieranej między Klientem a Sprzedawcą umowy sprzedaży.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 

logo sprytne główki